Lò trung tần, Lò nung chảy thép, tần số trung gian